Algemene voorwaarden

You are here: Home » Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1.    Adema Advocatuur & Advies is een eenmanszaak naar Nederlands recht, gevestigd te Utrecht.

2.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die door opdrachtgever (hierna: “cliënt”) aan Adema Advocatuur & Advies wordt verleend, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. Deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van een ieder die bij Adema Advocatuur & Advies werkzaam is. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Iedere opdracht, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Adema Advocatuur & Advies onder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Een overeenkomst van opdracht met Adema Advocatuur & Advies komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Adema Advocatuur & Advies schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst kan Adema Advocatuur & Advies slechts en alleen vertegenwoordigd worden door advocaten welke verbonden zijn aan Adema Advocatuur & Advies. Een opdracht aan Adema Advocatuur & Advies leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Termijnen welke in het kader van verstrekte opdrachten zijn overeengekomen met Adema Advocatuur & Advies gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

4.    Adema Advocatuur & Advies is op grond van, onder meer, de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming aan Adema Advocatuur & Advies.

5.    Cliënt kan te allen tijde de opdracht beëindigen door middel van schriftelijke opzegging aan Adema Advocatuur & Advies. Adema Advocatuur & Advies heeft de bevoegdheid de opdracht aan cliënt op te zeggen, in welk geval zij een zodanige termijn in acht zal nemen en dit op zodanige wijze zal doen dat de belangen van cliënt zo min mogelijk worden geschaad.

6.    Cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de informatie, gegevens en bescheiden welke aan Adema Advocatuur & Advies worden verstrekt of ter beschikking wordt gesteld, ook indien deze gegevens van derden afkomstig zijn.

7.    Cliënt is zich ervan bewust dat de geheimhoudingsplicht welke door Adema Advocatuur & Advies wordt gegarandeerd niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van aan informatie welke door cliënt per e-mail of mobiele telefoon wordt verstrekt.

8.    Iedere aansprakelijkheid van Adema Advocatuur & Advies is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,= of, indien het door Adema Advocatuur & Advies in rekening gebrachte honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 10.000,=. Zowel Adema Advocatuur & Advies alsook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden jegens de cliënt van Adema Advocatuur & Advies een beroep doen. Een vordering tot vergoeding van schade vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop cliënt redelijkerwijs met de schade bekend kan zijn.

9.    Adema Advocatuur & Advies zal ingeval zij bij haar werkzaamheden derden inschakelt, zoals deurwaarders, procureurs, deskundigen, etc., zoveel mogelijk hieraan voorafgaand overleggen met de cliënt. Adema Advocatuur & Advies is gerechtigd om  de kosten van deze derden afzonderlijk van de maandelijkse declaratieronde aan cliënt te factureren ingeval dit deze het bedrag van € 250,- te boven gaan.  Adema Advocatuur & Advies is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Adema Advocatuur & Advies is door cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de cliënt te aanvaarden.

10.    Ingeval wijzigingen in de bevoegdheid van de cliënt of van zijn vertegenwoordigers of gevolmachtigden voordoen dan zal deze wijziging, ook al heeft de inschrijving hiervan in de openbare registers plaatsgevonden, tegenover Adema Advocatuur & Advies eerst van kracht zijn nadat Adema Advocatuur & Advies daarvan schriftelijk door cliënt in kennis is gesteld.

11.    Cliënt vrijwaart Adema Advocatuur & Advies en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die voor cliënt zijn verricht, alsmede tegen de kosten in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

12.    Het honorarium wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat door Adema Advocatuur & Advies wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen. Adema Advocatuur & Advies heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief of kostenvergoeding te wijzigen. Mocht dit meer dan 10% zijn of binnen 3 maanden na totstandkoming van de opdracht plaatsvinden dan, heeft cliënt het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit recht vervalt op de 15e dag na de factuurdatum van de eerste declaratie die aan cliënt is gestuurd na de verhoging van het uurtarief of kostenvergoeding. Adema Advocatuur & Advies is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot kan worden verrekend met de laatste declaratie. Indien cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft  Adema Advocatuur & Advies, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Adema Advocatuur & Advies zal in geen geval aansprakelijk zijn voor eventuele schade die cliënt en/of derden lijden als gevolg van de opschorting.

13.    Onkosten welke door Adema Advocatuur & Advies ten behoeve van cliënt zijn gemaakt, zoals griffierechten, deurwaarderskosten, procureurskosten, etc., zullen afzonderlijk aan cliënt worden gefactureerd en worden vermeld in de declaratie.

14.    Adema Advocatuur & Advies zal haar kosten voor de werkzaamheden in beginsel maandelijks aan cliënt in rekening brengen met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Client kan aan dit beginsel geen rechten ontlenen.

15.    Adema Advocatuur & Advies is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten. De (buiten)gerechtelijke kosten welke verband houden met de invordering van declaratie – met een minimum van 15% – komen voor rekening van cliënt.

16.    Adema Advocatuur & Advies hanteert een kantoorklachtenregeling welke van toepassing is op haar dienstverlening.

17.    Klachten naar aanleiding van de dienstverlening dienen schriftelijk (inhoudelijk) aan Adema Advocatuur & Advies te worden medegedeeld.

18.    Klachten naar aanleiding van declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk (inhoudelijk) aan Adema Advocatuur & Advies te worden medegedeeld.

19.    Indien de klacht na het doorlopen van de interne klachtenregeling van Adema Advocatuur & Advies niet naar tevredenheid is opgelost dan kan het geschil aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.

20.    Indien en voor zover een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, geldt voor die bepaling de op de voet van artikel 3:42 BW de meest daarmee overeenstemmende wel geldige regeling en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

21.    De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de cliënt eventueel verwijst, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

22.    Adema Advocatuur & Advies is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht door cliënt te zijn aanvaard indien cliënt niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

23.    Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en kunnen ook in andere talen zijn opgesteld; de Nederlandse tekst zal bij enig verschil van inhoud of strekking bepalend en bindend zijn.

24.    De rechtsverhouding tussen cliënt en Adema Advocatuur & Advies is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

25.    Adema Advocatuur & Advies is gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60699310.

* Adema Advocatuur & Advies heeft geen Stichting Derdengelden.

Klik hier voor een printbare versie van de Algemene Voorwaarden van Adema Advocatuur & Advies