Privacy

You are here: Home » Privacy

PRIVACYBELEID
Adema Advocatuur & Advies respecteert uw privacy conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de “AVG”).

PERSOONSGEGEVENS
Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.
Adema Advocatuur & Advies kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Contactgegevens: zoals voor- en achternaam, KvK-uittreksel, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en kopie ID-bewijs;
• Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VOOR VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
• Om juridische diensten te kunnen verstrekken, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
• advisering, bemiddeling en verwijzing
• innen van declaraties
• Marketing, nieuwsbrieven, etc.
Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen zijn:
• Om uitvoering te geven aan een overeenkomst;
• Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
• Omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang;
• Omdat hiervoor toestemming is gegeven.

BEWAARTERMIJN
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard voor het bereiken van de in dit Privacybeleid genoemde doeleinden en/of voor het voldoen aan wet- en regelgeving.

BEVEILIGING
Adema Advocatuur & Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

DERDEN
In sommige gevallen kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zoals:
• derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij verstrekken, zoals gerechten, advocaten, wederpartijen, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
• toezichthouders en andere instanties om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
Het verstrekken van persoonsgegevens met derden vindt uitsluitend plaats op basis van de in dit Privacybeleid vermelde grondslagen. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Adema Advocatuur & Advies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door derden. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker dan wordt hiermee conform de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten.

UW RECHTEN ALS BETROKKENE
Als betrokkene heeft u een aantal rechten:
• Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben.
• Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens.
• Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
• Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om te verzoeken dit te beperken.
• Het recht om de gegeven toestemming in te trekken
• Het recht op dataportabiliteit.
• Het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
• Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
• U dient er bij het bovenstaande wel rekening mee te houden dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij bevoegd zijn om niet aan uw verzoek mee te werken, met name indien dit nodig is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen.

CONTACT
Mocht u vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via: info@adema-advocatuur.nl